Regulamin

Regulamin świadczenia usługi odbioru
zużytego sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego:

1. Regulamin określa zasady usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwanego dalej elektroodpadami przez firmę D-Media Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (NIP 9462092828, REGON 430804211) – Biuro w Lublinie, ul. Metalurgiczna 15C, zwaną dalej Wykonawcą.
Firma D-Media prowadzi działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w oparciu o decyzję Starosty Otwockiego – numer ewidencyjny 252/2021 z 6.07.2021r.
2. Regulamin określa zasady odbioru elektroodpadów tylko dla klientów instytucjonalnych/firmowych zwanych dalej Zleceniodawcą.
3. Warunkiem bezpłatnego odbioru, jest dokonanie zgłoszenia minimum jednego dużego gabarytu tj. kserokopiarka, lodówka, zmywarka, pralka lub 100 kg urządzeń biurowych, AGD, RTV, IT. Zleceniodawca może dokonać zlecenia poprzez „Formularz zgłoszeniowy” lub telefonicznie pod numerem 22 290 33 10. 
4. Do zrealizowania usługi wymagane jest podanie przez Zleceniodawcę jego danych kontaktowych wraz z nazwą firmy, NIP-em, aktualnym adresem e-mail oraz adresu odbioru zgłaszanego sprzętu. Podanie nieprawdziwych, bądź niekompletnych danych skutkować może odmową realizacji usługi przez Wykonawcę bez wcześniejszego powiadomienia Zleceniodawcy.
5. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych wyłącznie w celu realizacji usługi oraz ma prawo do zgłoszenia Wykonawcy w formie pisemnej żądania usunięcia danych.
6. Realizacja zleceń odbioru elektroodpadów może odbyć się poprzez system BDO. Wymaga to posiadania przez Zleceniodawcę aktywnego konta w systemie BDO. Wówczas Zleceniodawca wystawia elektroniczną Kartę Przekazania Odpadów, która po zrealizowanym odbiorze jest potwierdzana przez Wykonawcę.
Jeśli Zleceniodawca nie posiada aktywnego konta w systemie BDO, odbiór odbędzie się na Oświadczenie – wzór.
Wyłącznie na prośbę Zleceniodawcy zostanie wysłany na wskazany adres mailowy Protokół Zewnętrznego Przyjęcia ZSEE – wzór.
7. Odbiór zużytego sprzętu jest BEZPŁATNY. Wyjątek stanowią tonery, świetlówki oraz wszelkie urządzenia elektryczne/elektroniczne o  nietypowych gabarytach – ich cena i warunki odbioru będą ustalane indywidualnie w czasie rozmowy z konsultantem.
8. Kontakt Wykonawcy ze Zleceniodawcą, celem umówienia szczegółów realizacji usługi odbioru elektroodpadów, następuje w ciągu dwóch dni roboczych.
9. Usługa odbioru realizowana jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, między 8 – 18; czas oczekiwania na realizację usługi odbioru jest zależny od ilości zgłoszeń z danej dzielnicy miasta, ale nie jest to dłużej niż 5 dni roboczych.
10. Elektroodpad zgłoszony do odbioru musi być przygotowany do odbioru przez Zleceniodawcę czyli odłączony od sieci elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej czy gazowej (w zależności od rodzaju urządzenia). Urządzenia do zabudowy meblowej muszą być z niej wymontowane.
11. Odbiór elektroodpadów nie zostanie zrealizowany, kiedy:
      A. Zgłoszone elektroodpady będą niekompletne;
      B. Elektroodpady zgłoszone do odbioru nie zostaną przygotowane w sposób zgodny z opisem w pkt 10 niniejszego Regulaminu;
      C. Zleceniodawca (lub osoba przez niego upoważniona, która wyda zgłoszony do obioru zużyty sprzęt) będzie nieobecny w umówionym miejscu odebrania sprzętu            w określonym czasie.
      D. Zleceniodawca przekażę nieprawidłowe lub niepełne dane uniemożliwiające kontakt, w szczególności w kwestii kompletności lub rodzaju sprzętu do odbioru.
12. Zleceniodawca ma prawo rezygnacji z odbioru nie później niż 1 dzień przed ustalonym terminem odbioru.
13. Usługa odbioru realizowana jest na terenie miast: Warszawa, Lublin, Świdnik, Gdańsk, Gdynia, Sopot; odbiory spoza wymienionych miast realizowane mogą być za dodatkową opłatą, ustalaną w czasie kontaktu z numerem informacyjno-kontaktowym 22 290 33 10.
14. W ramach oferowanej usługi odbioru Wykonawca zobowiązuje się do wyniesienia elektroodpadu (ów), transportu oraz przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Wykonawca zastrzega sobie prawo przełożenia terminu odbioru z przyczyn losowych, ale zobowiązuje się do poinformowania o tym Zleceniodawcę i zaproponowania nowego terminu realizacji usługi.
16. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres info@odbioryfirmowe.pl do 14 dni od zgłoszenia zlecenia przez „Formularz reklamacyjny”.
22 290 33 10 – numer informacyjno – kontaktowy, czynny w godzinach 8-16 (w dni robocze od poniedziałku do piątku)